• İLETİŞİM BİLGİLERİ
  • ADRES : KADRİYE YOLU SERİK / ANTALYA
  • TELEFON : 0532 154 5398 - SAİT SAVAŞ
  • E-MAIL : info@kismethurda.com - kismethurdaticaret@hotmail.com
  • WEB : www.kismethurda.com